องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  
 
 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  
 
 
   
  การค้นหาห้องสอบรายบุคคล  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
 
   
  ประกาศบัญชีสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
 
   
  รายชื่อตำแหน่งต่างๆ  
 
 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
 
   
  คุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์  
 
 
   
  ภาคผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 
 
   
  ภาคผนวก ข รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน  
 
 
   

 
 
 
powered by INET