องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
 
   
  รายชื่อตำแหน่งต่างๆ  
 
 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
 
   
  คุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์  
 
 
   
  ภาคผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 
 
   
  ภาคผนวก ข รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน  
 
 
   

 
 
 
powered by INET